رویکرد تیم سایت

بنابر رویکرد « تیم تخصصی تیم استارت» در پیاده­سازی الگوی کار تیمی، کار در یک سازمان شامل دو بخش اصلی است. اولین بخش ناظر به مسائل فنی و دانشی مربوط به حرفه است که قطعاً از یک شرکت به شرکت دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و بخش دوم مربوط به روش کار کردن در سازمان می­باشد. ما در تیم­استارت اولی را که ناظر به مدیریت کسب و کار است «کار خوب کردن» و دومی را که مربوط به فرایند انجام کار است «خوب کار کردن» نامیده ایم و معتقدیم در صورتی که سازمانی واجد شرایط کار در قالب الگوی کار تیمی باشد، این الگو آنها را قادر می­سازد تا با بهره­گیری از حداکثر توان داخلی، اولاً بهترین کار را از میان گزینه­های موجود انتخاب کند و ثانیاً آن کار را به بهترین شکل ممکن به انجام برساند.

برای نیل به این منظور، الگوی پیشنهادی ما برای ساختن یک سازمان عالی در چهار مرحله زیر قابل پیاده­سازی است.

  • تشکیل یک تیم منسجم
  • روشن ساختن چرایی و فلسفه سازمان
  • ……
  • …..

ما به شما این نوید را می­دهیم که پس از پشت سر گذاشتن این چهار مرحله و پیاده­سازی الگوی کار تیمی در سازمان، شاهد تغییرات شگرفی از نظر دانش، مهارت و نگرش نسبت به کار و سازمان در میان کارکنان خود خواهید شد و سازمان به رتبه­ی تیم واقعی و کارکنان به جای اینکه افراد سازمان باشند به درجه­ی عضویت در تیم نایل آیند.

در این شرایط تیم قادر خواهد بود  با به کارگیری حداکثر ظرفیت­های نهفته در اعضای خود، گوی سبقت را از سازمان­های رقیب ربوده و سازمان­های دارای امکانات فنی و منابع برتر را پشت سر بگذارند.