پنج اختلال عملکردی در تیم

پنج اختلال عملکردی در تیم

مقدمه برای ارزیابی میزان انسجام تیمی ابزار زیر در قالب یک پرسشنامه 38 سوالی بر مبنای مدل پنج اختلال عملکردی در تیم پاتریک لنچیونی، برای اولین بار توسط “تیم استارت”