طراحی و اجرای پروژه های تیم سازی

با توجه به ماهیت برخی از کارها در برخی از سازمان¬ها و ضرورت انجام آنها به روش جمعی، امروزه تیم سازی در معنای مدرن و بر مبنای شناخت دقیق از زمینه ها و ضرورت های تشکیل تیم¬های کاری در الویت سبک¬های کاری قرار می¬گیرد. بر این اساس پس از دریافت درخواست متقاضیان برای پیاده سازی الگوی کار تیمی در سازمان یا مجموعه مد نظر، «تیم تخصصی تیم استارت»، در نخستین گام، امکان و یا امتناع پیاده سازی الگوی کار تیمی را به شکلی علمی، دقیق و فارغ از کلی گویی­های غیرعملی و فرساینده، در دستور کار خود قرار داده و طی مذاکره، تبیین نقشه راه، هماهنگی با مجموعه و فراهم آوردن زمینه­های عینی و ذهنی در مجموعه مد نظر، اجرای پروژه تیم­سازی و پیاده­سازی الگوی کار تیمی را آغاز و طبق زمانبندی مندرج در تفاهم­نامه با متقاضی به پیش خواهد برد. نتیجه نهایی این اقدام هدفمند و زمان­بندی شده دستیابی به سیب سلامت سازمانی خواهد بود.

مراحل اجرای پروژه تیم سازی و دستیابی به سیب سلامت سازمانی:

فاز صفر: : زمینه­یابی و فراهم­سازی فضا برای انجام پروژه

گام نخست: ایجاد یک تیم منسجم ( استفاده از تکنیک­های تغییر الگوهای فکری، احساسی و رفتاری در تیم)

گام دوم: ایجاد همراستایی در سازمان (تعیین و ایضاح راهبردهای تیم)

گام سوم: انتقال، اشاعه و ترویج همراستایی در سازمان (ترویج راهبرهای تیم)

گام چهارم: نهادینه­سازی راهبردهای تیمی در تار و پود سازمان (تکثیر و کاربست راهبردهای تیمی در چرخه حیات سازمان)

–           جذب و استخدام

–           تربیت و آموزش (جامعه­پذیری) کارکنان تازه وارد

–           مدیریت عملکرد

–           دستمزد و پاداش نقدی

–           تشویق و قدرانی

–           اخراج و جدا سازی