دکتر رضا عسکری مقدم

مدرس دوره های تیم¬سازی و طراح بازی های تیمی

دکتر رضا مقدم

دانش آموخته دکترای تخصصی جامعه¬شناسی گروه¬های اجتماعی

به کمک نیاز دارید؟

برای پر کردن فرم با ما صحبت کنید؟ با دفتر شرکت تماس بگیرید و ما شما را با یکی از اعضای تیم که می تواند کمک کند ارتباط میدهیم.

09308577589