اطلاعات تماس

دکتر رضا عسکری مقدم

مدرس دوره های تیم¬سازی و طراح بازی های تیمی
دانش آموخته دکترای تخصصی جامعه¬شناسی گروه های اجتماعی برگزار کننده کارگاه های تیپ شناسی شخصیت و توانمندسازی نقش های فردی و تیمی