مراقب مدعیان دروغین تیم سازی باشید

تیم سازی و مغالطات دوری آنگاه که تعریف از تیم سازی به میان می­آید عموماً با توصیه­هایی مواجه­ایم که بیش از آن که جنبه عملی داشته باشند، توصیفاتی هستند از